Krievu valodas mācību programma pieaugušiem/ pusaudžiem/ skolniekiem

Viss mācīšanās process notiek saskaņā ar Eiropas standartiem un līmeņu sistēmu. Vidēji viena līmeņa apgūšanai jums ir nepieciešamas no 100 līdz 120 akadēmiskām stundām (viena akadēmiska stunda ir 45 minūtes), paaugstināt valodas zināšanu līmeni iespējams 5 mēnešu laikā. Kā arī katra līmeņa beigās jums būs iespēja nokārtot testu, kura rezultāti jums palīdzēs atklāt „jūsu stiprās un vājās vietas”. Veiksmīgi nokārtojot testu, jums tiks piedāvāta iespēja apgūt nākamo līmeni. Nodarbības notiek 2 reizes nedēļā un ilgst 2 akadēmiskās stundas. Iespējams apmeklēt intensīvās nodarbības, kuras notiek katru sestdienu, to ilgums 3 akadēmiskas stundas. Nodarbības laiku ir saskaņot ar Jūsu vēlmēm un iespējām.

Krievu valodas līmeņi

Bāzes līmenis (100 ak. stundas)

Kurss paredzēts klausītājiem bez iepriekšējām krievu valodas zināšanām. Kursa programma orientēta uz skolēniem un pieaugušajiem, kuriem ir nepieciešamas krievu valodas bāzes zināšanas. Pēc bāzes līmeņa pabeigšanas studenti varēs: lasīt īsus vienkāršus, no dažādiem avotiem ņemtus tekstus (žurnālu un laikrakstu nosaukumi, izkārtnes, uzraksti, norādes, sludinājumi un tml.); saprast adaptētu reģionālās ģeogrāfijas, informatīvi – publicistiska un sociāla – sadzīves rakstura tekstu pamata un papildus informāciju; rakstīt īsu vēstuli, zīmīti, apsveikumu u.c., izklāstīt teksta – avota galveno saturu, balstoties uz jautājumiem; saprast galveno informāciju (tēmu, norādes uz vietu, laiku, iemeslu un tml.), kas iekļauta atsevišķos sociāla – sadzīves un sociāla – kultūras rakstura dialogos un monologos; iniciēt dialogu vienkāršās standarta tipa situācijās; uzturēt sarunu par sevi, draugu, ģimeni, mācībām, darbu, svešvalodu apguvi, darba dienu, brīvo laiku, dzimto pilsētu, veselību, laiku, kā arī veidot personīgos izteikumus, pamatojoties uz izlasīto tekstu; izmantot izteikumu par saviem nolūkiem noformēšanas gramatikas un leksikas iemaņas ierobežotā situāciju kopumā.

Pirmais līmenis (120 ak. stundas)

Šis kurss paredzēts studentiem, kuri agrāk padziļināti nav mācījušies krievu valodu vai kuriem ir bāzes līmenis. Kursa programma orientēta uz vecāko klašu skolēniem un pieaugušajiem, kuriem krievu valoda nepieciešama ikdienas saziņai un ceļojumiem. Pēc pirmā līmeņa pabeigšanas studenti varēs: lasīt nelielus laikrakstu, žurnālu un grāmatu tekstus; saprast vispārējo izlasītā saturu, atsevišķas detaļas, secinājumus un autora vērtējumus; uzrakstīt 20 teikumus garu tekstu par vienu no piedāvātajām tēmām: par sevi, savu ģimeni, mācībām, svešvalodas apguvi, darba dienu, brīvo laiku, dzimto pilsētu, veselību, laika apstākļiem; pastāstīt izlasītā vai noklausītā teksta par piedāvāto tēmu vispārējo saturu; saprast īsus dialogus un iegūt faktisko informāciju (tēma, laiks, attiecības, objektu, mērķu un iemeslu raksturojums); saprast izvērstus dialogus un paust savu attieksmi par runājošo izteikumiem un rīcību; saprast noklausītos sludinājumus, ziņas, sociāla un kultūras rakstura informāciju; piedalīties dialogos pietiekami plašā ikdienas saziņas situāciju lokā, uzsākt, uzturēt un nobeigt dialogu; sarunāties par dažādām tēmām (par sevi, par darbu, profesiju, interesēm, par valsti, pilsētu, kultūras jautājumiem un tml.); formulēt savus izteikumus, pamatojoties uz izlasīto sociāla un kultūras rakstura tekstu; izmantot gramatiskās un leksiskās iemaņas, noformējot izteikumus saskaņā ar nolūkiem, kas rodas vienkāršās standarta tipa situācijās.

Otrais līmenis (120 ak. stundas)

Šis kurss paredzēts studentiem ar iepriekšējām krievu valodas zināšanām. Šī kursa programma ļaus klausītājiem sazināties krievu valodā par visdažādākajām tēmām un uzturēt dialogus. Pēc otrā līmeņa pabeigšanas studenti varēs: lasīt dažādus publicistiskus un mākslinieciskus aprakstoša un vēstījuma rakstura tekstus ar pārsprieduma elementiem, kā arī jaukta tipa tekstus ar skaidri izteiktu autora vērtējumu; rakstīt plānus, tēzes, konspektus, pamatojoties uz dzirdēto un izlasīto; rakstīt savus informatīva rakstura tekstus personīgas vai oficiāli lietišķas vēstules veidā, kā arī lietišķa rakstura tekstus (iesniegumus, pieprasījumus, paskaidrojumus un tml.); saprast dialogus par sadzīves tēmām ar skaidri izteiktu runājošo attieksmi; radio ziņas, reklāmas rakstura sludinājumus; dialogus no mākslas filmām un televīzijas pārraidēm ar skaidri izteiktu attiecību starp personām raksturu; uzturēt dialogu, realizējot iepriekš piedāvāto verbālās saziņas taktiku; uzstāties par dialoga – iztaujāšanas iniciatoru; pastāstīt par redzēto, paust savu viedokli un sniegt redzētā vērtējumu; analizēt problēmu brīvas sarunas situācijā; adekvāti uztvert un lietot leksiskos un gramatiskos valodas līdzekļus, kas nodrošina pareizu izteikumu valodniecisko noformējumu. 

Trešais līmenis (120 ak. stundas)

Šis kurss paredzēts studentiem, kuri jau agrāk ir mācījušies krievu valodu. Apmācību procesā studenti daudz dziļāk apgūs krievu valodu – kā gramatiku, tā arī saziņas iemaņas. Pēc trešā līmeņa pabeigšanas studenti varēs: brīvi saprast un adekvāti interpretēt tekstus, kas attiecas uz sociālām – kultūras un oficiāli – lietišķajām saziņas sfērām, kā arī spēs brīvi lasīt krievu mākslas literatūru. Turklāt paredzams, ka sociālajos – kultūras tekstos būs iekļauts pietiekami augsts zināmās informācijas līmenis. Ar oficiāli – lietišķajiem rakstiem saprot normatīvi – tiesiskos aktus un oficiālos paziņojumus; rakstīt problēmu konspektu, referātu, formālu/neformālu vēstuli, paziņojumu, pamatojoties uz dzirdēto un izlasīto, demonstrējot spēju analizēt un izvērtēt piedāvāto informāciju, spēt uzrakstīt savu problēmu rakstura tekstu (raksts, eseja, vēstule); saprast audio tekstu kā vienotu veselumu, saprast detaļas, demonstrēt spēju novērtēt dzirdēto (radio un televīzijas pārraides, kinofilmu fragmenti, publisko uzstāšanās runu ieraksti un tml.) un novērtēt runātāja attieksmi pret runas priekšmetu; brīvi uzturēt dialogu, izmantojot dažādus valodas līdzekļus dažādu valodas saziņas mērķu un taktiku realizēšanai; uzstāties par dialoga – sarunas iniciatoru, kurā tiek atrisināta konflikta situācija saziņas procesā; izveidot monologu – pārspriedumu par morāli – ētiskajām tēmām; brīvas sarunas situācijā aizstāvēt un argumentēt savu viedokli; viegli demonstrēt valodas sistēmas zināšanas, kas izpaužas valodas vienību un struktūru attieksmju lietošanā, kas nepieciešamas atsevišķu izteikumu, kā arī izteikumu, kas ir oriģinālo tekstu vai to fragmentu sastāvdaļas, izprašanai un noformēšanai.

Ceturtais līmenis (120 ak. stundas)

Šis kurss paredzēts studentiem, kuri jau agrāk ir mācījušies krievu valodu un sasnieguši trešo līmeni. Pēc trešā līmeņa pabeigšanas studenti varēs: saprast un adekvāti interpretēt oriģinālos jebkuras tematikas tekstus: abstraktus – filozofijas, profesionāli orientētus, publicistiskus un mākslas tekstus; rakstīt savus tekstus, kas atspoguļo personīgos priekšstatus par valodas priekšmetu, un ietekmējoša rakstura tekstus; maksimāli pilnīgi saprast radio un televīzijas pārraižu, kinofilmu, televīzijas izrāžu, radio lugu, publisko uzstāšanās runu pierakstu un tml. fragmentu saturu, adekvāti uztverot runātāja valodas sociālās – kultūras un emocionālās īpatnības, interpretējot zināmus izteikumus un slēptās domas; prast sasniegt jebkādus komunikācijas mērķus monologa un dialoga saziņas sagatavotā un nesagatavotā situācijā, tai skaitā arī publiskajā, demonstrējot prasmi realizēt valodas uzvedības taktiku, kas ir raksturīga komunikācijas organizatoram, kurš cenšas iedarboties uz klausītāju; paust valodas sistēmas zināšanas, demonstrējot valodas vienību un struktūru attieksmju lietošanas sapratni un iemaņas, kas nepieciešamas atsevišķu izteikumu, kā arī izteikumu, kas ir oriģinālo tekstu vai to fragmentu sastāvdaļas, izprašanai un noformēšanai, ņemot vērā to stilistiski izcelto lietošanu.

Krievu valodas mācību programma bērniem

Uz nodarbībām tiek aicināti bērni vecumā no 5 līdz 9 gadiem. Mācību procesā tiek izmantotas jaunākās svešvalodu mācīšanas metodes, kā arī tiek izmantota visjaunākā mācību literatūra un spēļu elementi mācību procesā. Grupās nodarbojas 6 bērni (maksimums 8 bērni). Nodarbības notiek 2 reizes nedēļā, pa 1 akadēmiskai stundai.